Forblaze: Python Mac Steganography Payload Generator